Aktualne Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących – o czym ważnym mówi?

Głośne w branży fiskalnej zmiany prawne wynikają nie tylko z wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT. Dużą rolę odgrywa tu również doprecyzowujące, aktualne Rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie kas rejestrujących. A jego treść – co godne uwagi, nawet jeśli oczywiste – odnosi się nie tylko do urządzeń fiskalnych online. Mało tego, wspomina o dodatkowych powinnościach, jak np. złożenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami ewidencjonowania obrotu.

Zmiany dotyczące matrycy stawek VAT

Jedną z kwestii, które zostały wyraźnie określone w Rozporządzeniu MF i obejmują swym zakresem wszystkie urządzenia fiskalne – kasy i drukarki, dotychczasowe oraz modele online – jest nowa matryca stawek VAT. Każda taka technologia, służąca do ewidencjonowania obrotu, ma bowiem zaprogramowane wartości podatkowe i przypisane literom od A do G. Jak dotąd przepisy mówiły tylko o konkretnym przyporządkowaniu 23% (do A) i 8% (do B). Pozostałe litery i wartości mogły być „połączone w pary” dowolnie. Ale najnowsze Rozporządzenie zmienia tę kwestię. A dokładniej rzecz biorąc, wprowadza konkretną, jednakową, obowiązkową matrycę stawek VAT dla wszystkich urządzeń rejestrujących. Od 1 maja 2019 roku musi ona wyglądać następująco:

A – stawka podstawowa podatku 23%

B – stawka obniżona podatku 8%

C – stawka obniżona podatku 5%

D – stawka obniżona podatku 0%

E – zwolnienie z podatku

F i G – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której jest mowa w treści ustawy o podatku od towarów i usług (normalnie pozostające nieaktywne)

Naturalnie, instalacja urządzeń fiskalnych po wejściu w życie wspomnianego Rozporządzenia automatycznie wiąże się z koniecznością zaprogramowania nowej matrycy stawek VAT. Dlatego szczególną uwagę powinny zwrócić na tę kwestię osoby już wcześniej ewidencjonujące obrót za pomocą kas lub drukarek rejestrujących. Jeśli sposób przyporządkowania wartości procentowych do liter okaże się inny od powyższego – powinny dokonać niezbędnych zmian najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Uściślając, to podatnicy mają zadbać o zrealizowanie takiego zadania. Natomiast pozostaje im w tej kwestii pewna dowolność. Ustawienie nowej matrycy stawek VAT mogą przeprowadzić samodzielnie (przy użyciu dołączonej do urządzenia fiskalnego instrukcji) albo zlecić to uprawnionemu serwisantowi.

Nowe, obowiązkowe oświadczenia – o co dokładnie chodzi?

Kolejna sprawa wynikająca z treści Rozporządzenia i obejmująca wszystkich przedsiębiorców, rejestrujących obrót za pomocą urządzeń fiskalnych, odnosi się do nowego typu oświadczeń. O tę kwestię także muszą zadbać podatnicy, jednak w istocie nie dotyczy ona tylko ich samych. Dokument, o którym mowa, powinni sporządzić pracownicy danej firmy, mający wśród swoich obowiązków obsługę kasy lub drukarki rejestrującej – jeszcze przed jej rozpoczęciem! Oświadczenie ma formalnie potwierdzać znajomość zasad korzystania z urządzenia fiskalnego i poprawnego prowadzenia ewidencji obrotu (m.in. związanych z wystawianiem i wydawaniem paragonów, ale i np. wydrukiem raportów dobowych), a także konsekwencji łamania tych reguł. Dokument należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla podatnika i kasjera). I tu znów sytuacja staje się jeszcze pilniejsza, jeśli chodzi o pracowników obsługujących wspomniane technologie przed wejściem w życie Rozporządzenia. Muszą oni bowiem sporządzić takie oświadczenie maksymalnie do 31 maja 2019 roku. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma obowiązku dostarczania tego dokumentu do urzędu skarbowego.

1 Comment

  1. PoSwojemu

    Ciekawe, jak będzie wyglądała faktyczna odpowiedzialność pracownicza za ewentualne błędy w ewidencji. Nowej matrycy vat nie komentuję, bo to dla mnie w zasadzie kolejne robienie bałaganu w imię porządku 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA: *

© 2022 superpos.com.pl

Theme by Anders NorenUp ↑